หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" ดอนมะเกลือเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารการจัดการที่ดี
ส่วนของสังคมชุมชน มีความปลอดภัยเข้มแข็ง
มีความร่วมมือจากทุกส่วน มีพลังด้วยการกีฬา
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทุกชีวิตมีการศึกษา
รู้อนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม "
วิสัยทัศน์ อบต.ดอนมะเกลือ
 
 
พันธกิจ
 
    พันธกิจหลักที่ 1 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการบริหาร และการปกครอง
    พันธกิจหลักที่ 2 การสร้างความเข็มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่มีอยู่และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐ
สู่ท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
    พันธกิจหลักที่ 3 การสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
    พันธกิจหลักที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข็มแข็งปลอดภัย และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งการสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ต่างๆ
    พันธกิจหลักที่ 5 ส่งเสริมพัฒนา ระบบการศึกษา การศาสนา การสาธารณสุข การกีฬา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนอนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และประสิทธิภาพการปกครองของบุคลากร และก่อสร้างอาคารสถานที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
  พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และสนับสนุนกระบวนการ การมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นของประชาชนในกิจการของ อบต.
  ฝึกอบรม ประชาชนให้มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และรายได้ด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมนำระบบเทคโนโลยี และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทรัพย์สินมาใช้
  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนา ด้านการจราจร การขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ด้านการจราจรขนส่ง โดยการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนน และก่อสร้างสะพานให้เพียงพอ ต่อความต้องการ
  การจัดหาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การขยายเขตไฟฟ้า ประปา การผังเมือง เทคโนโลยี และการจัดหาเครื่องมือในการออกแบบ และงานผังเมือง
  ส่งเสริมอบรมจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบล
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านการทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ผู้นำชุมชนเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนา พร้อมสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานของรัฐ แก้ไขปัญหายาเสพติด
  สนับสนุนผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่นๆ
  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร เพื่อใช้ในกิจการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ความเดือดร้อนในชีวิต และทรัพย์สินและส่งเสริมความสงบสุขของประชาชน
  สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งความสามัคคี ปลอดจากยาเสพติด โดยอาศัยกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์การศึกษาตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา จัดสร้างศูนย์บริการ การเรียนรู้ ของชุมชนและสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับ
  ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ทุกระดับวัยในตำบล
  ก่อสร้างสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา ให้เพียงพอ
  ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียมประเพณี พร้อมทั้งวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี ตามภารกิจต่างๆ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 2,011,313 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10