ท่านอยากใ้ห้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด ?
การจัดเก็บภาษี ( 0 )
0.00%
สวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพ) ( 0 )
0.00%
งานสาธาณูปโภค (น้ำประปา) ( 1 )
100.00%
คมนาคมในพื้นที่ (ถนน) ( 0 )
0.00%
สาธารณสุข ( 0 )
0.00%
สิ่งแวดล้อม ( 0 )
0.00%