หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
    - ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือปฏิบัติงานจัดการร้องเรียนร้องทุกข์
    - คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
    - คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ
    - คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนตุลาคม 2564
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2564
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนธันวาคม 2564
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนมกราคม 2565
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2564 ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564 ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2564
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2565
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์ 2565
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ด้านการสรรหาและคัดเลือก
    - ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง
    - ด้านการพัฒนาบุคลากร
    - ด้านการประเมินผล
    - ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ข้อมูลการร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2565
    - ข้อมูลการร้องเรียน รอบ 6 เดือนหลัง ปี พ.ศ. 2564
    - ข้อมูลการร้องเรียน รอบ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2564
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - ประชุมประชาคม 28 ธ.ค. 64
    - ประชุมประชาคม 27 ม.ค. 65
    - ประชุมประชาคม 10 ก.พ. 65
    - ประชุมประชาคม 11 ก.พ. 65
    - ประชุมประชาคม 15 ก.พ. 65
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - กิจกรรมประกาศเจตจำนงป้องกันการทุจริต
    - กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
    - กิจกรรมมอบนโยบายหน้าแถวเคารพธงชาติ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ไฟล์แนบ
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
    - โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564
    - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการการแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และนายก
    - โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
    - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
    - กิจกรรมประกาศนโยบายของผู้บริหาร เรื่อง No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
    กิจกรรม
  แผนป้องกันการทุจริต
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2560 - 2564
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 (ขยายกรอบเวลา)
  o40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    - สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564
    - สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2564
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไฟล์แนบ
  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไฟล์แนบ
    - มาตรการป้องกันการรับสินบน
    - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
    - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเว็บไซต์ อบต.ดอนมะเกลือ
 
  (1)  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 494,714 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10