หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
    - ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
    - ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o9 Social network
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - คู่มือปฏิบัติงานจัดการร้องเรียนร้องทุกข์
    - คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้
    - คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ
    - คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ไฟล์แนบ
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนตุลาคม 2564
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนพฤศจิกายน 2564
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนธันวาคม 2564
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนมกราคม 2565
    - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  o17 E-Service
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ไฟล์แนบ
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไฟล์แนบ
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจากระบบ e-GP
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตุลาคม 2564 ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564 ไฟล์แนบ
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2564
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างมกราคม 2565
    - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างกุมภาพันธ์ 2565
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    - ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไฟล์แนบ
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    - ด้านการสรรหาและคัดเลือก
    - ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง
    - ด้านการพัฒนาบุคลากร
    - ด้านการประเมินผล
    - ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    - ข้อมูลการร้องเรียน รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2565
    - ข้อมูลการร้องเรียน รอบ 6 เดือนหลัง ปี พ.ศ. 2564
    - ข้อมูลการร้องเรียน รอบ 6 เดือนแรก ปี พ.ศ. 2564
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    กระดานสนทนา (Webboard)
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - ประชุมประชาคม 28 ธ.ค. 64
    - ประชุมประชาคม 27 ม.ค. 65
    - ประชุมประชาคม 10 ก.พ. 65
    - ประชุมประชาคม 11 ก.พ. 65
    - ประชุมประชาคม 15 ก.พ. 65
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  o34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    - กิจกรรมประกาศเจตจำนงป้องกันการทุจริต
    - กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
    - กิจกรรมมอบนโยบายหน้าแถวเคารพธงชาติ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ไฟล์แนบ
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไฟล์แนบ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
    - โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564
    - กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการการแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และนายก
    - โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยรักษาความสะอาดชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
    - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
    - กิจกรรมประกาศนโยบายของผู้บริหาร เรื่อง No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
    กิจกรรม
  แผนป้องกันการทุจริต
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2560 - 2564
    - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 (ขยายกรอบเวลา)
  o40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    - สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564
    - สรุปรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2564
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไฟล์แนบ
  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไฟล์แนบ
    - มาตรการป้องกันการรับสินบน
    - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
    - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของเว็บไซต์ อบต.ดอนมะเกลือ
 
  (1)  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 265,447 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10