หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.donmaklua.go.th/or... https://www.donmaklua.go.th/st... https://www.donmaklua.go.th/st... https://www.donmaklua.go.th/st... https://www.donmaklua.go.th/st... https://www.donmaklua.go.th/st... https://www.donmaklua.go.th/st... โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.donmaklua.go.th/bo... ผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.donmaklua.go.th/pr... หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... รายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.donmaklua.go.th/co... แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
-ที่อยู่หน่วยงาน
-หมายเลขโทรศัพท์
-E-mail
-แผนที่ตั้ง
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.donmaklua.go.th/pr... แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.donmaklua.go.th/ne... https://itas.nacc.go.th/go/ver... https://www.donmaklua.go.th/ne... -แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.donmaklua.go.th/we... หน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
o9 Social Network https://www.facebook.com/profi... แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
Facebook, Twitter, Instagram
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.donmaklua.go.th/ne... -แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีในข้อ o10
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3 ปัญหา/อุปสรรค
4 ข้อเสนอแนะ
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้
นตอนการปฏิบัติอย่างไร
-จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.donmaklua.go.th/se... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/dn... แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วยเป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขันตอนการให้บริการ ้
หรือการติดต่ออย่างไร
-หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... -แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/dn... แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
o18 E-Service https://www.donmaklua.go.th/ho... https://docs.google.com/forms/... แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/ne... https://www.donmaklua.go.th/ne... -แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... -แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่นงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
- กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเดือนนั้น
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/pr... -แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 1.งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2.สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
3.ปัญหา/ อุปสรรค
4.ข้อเสนอแนะ
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
-เป็นนโยบายหรือแผนฯที่ใช้บังคับในปี พ.ศ.2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
1. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3 การพัฒนาบูคลากร
4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
-กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำหลัเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไชต๊ของหน่วยงานได้
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2 สรุปข้อมูลสถิติต้านทรัพยากรบคคล เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้งโยกย้าย
การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
3 ปัญหา/อุปสรรค
4 ข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.donmaklua.go.th/pr... -แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
1. รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
2. รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
3. ส่วนงานทีรับผิดชอบ
4. ระยะเวลาดำเนินการ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.donmaklua.go.th/co... -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเที่ยวกับการทุจริตและประพฤติมีชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมีชอบ
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซค์หลักของหน่วยงาน
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างน้อยประกอบด้วย
1 จำบวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
2 จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
-กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/ne... https://www.donmaklua.go.th/ne... https://www.donmaklua.go.th/ne... https://www.donmaklua.go.th/ne... -แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
-มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายบอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
2 สรุปข้อมูลของผู้มีสวนร่วม
3 ผลจากการมีส่วนร่วม
4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... -เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่มีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด
-มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัดีหน้าที่ ที่จะส่งผล
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมีชอบทั้งในปัจจุบันและอยาคต
-เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2566
-ผู้บริหารสูงสุดที่ต่ารงตำาแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.donmaklua.go.th/ne... -แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงการประเบินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
-เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
-มีข้อมูลรายละอียดของผลการประเงิน อย่างน้อยประกอบด้วย
1 แหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียง
2 มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- เป็นการดำเนิบการในปี พ.ศ. 2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทจริตหรือส่งเสริมมาตรฐาน
จริยธรรม หรือธรรมาภิมาลของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเขียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
1 โครงการ/กิจกรรม
2อบประบาญ
3 ช่วงเวลาดำเนินการ
-เป็นแพนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
-กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้บบประมาณ ให้ระบในแพบว่ไม่ได้ใช้บประมาณดำเนินการ
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... -แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ตามข้อ o36
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
2 รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเงินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
-สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือร้ายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... -องค์ประกอบด้านข้อมูลแสดงรายงานผลการดำเฉินงานตามแพนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3 ปัญหา/อุปสรรค
4 ข้อเสนอแนะ
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... - แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-แสดงข้อกำหนดจริยธรรม -ถ้ามี- เพื่อกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิปัติตน
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-กรณีประมวลจริยรรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบกรณีข้อกำหนดจริยรรรมจะต้องทำเป็นการโดยหน่วยงานเอง
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/pr... -แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย
1 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน
เรื่องจริยธรรม
2 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos - Donts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา
และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
3 การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/dn... https://www.donmaklua.go.th/pr... -แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
-แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้
ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรพยากรบุคคล กระบวนการในกระบวนการหนึ่ง
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.donmaklua.go.th/pr... -แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
2 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
- มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย
1 การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2 การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
3 การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.donmaklua.go.th/ne... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... https://www.donmaklua.go.th/pr... -แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
- แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือ
ติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 
  (1)  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 1,579,198 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10