หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สพ0023.4/ว 9913 โครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เรื่องการประชุมสภาและกฎหมายท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9905 สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 1552 การประกอบอาชีพและรายได้ของผู้ปกครองนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว9881 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว1569 การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 1567 มาตรการเปิดเรียน Onsite ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษาฯ  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 1566 ขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศฯ  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9871 การนำา่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9772 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/9794 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9775 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.3/ว9773 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้เสียและบ่อดักไขมัน  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.5/ว9771 เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ 1544 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
- ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤษภาคม  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.4/ว9736 การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/1537 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว1536 ขอเชิญร่วมออกเยี่ยมติดตามการปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.2/ว 1535 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 .pdf  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9720 ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop COVID Plus  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว 9719 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1)  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.5/ว9701 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565)  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 9700 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9699 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว 9698 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ว9694 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนเมษายน 2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/9693 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9683 โครงการอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9532 การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.2/ว 9674 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.ท.จ.สุพรรณบุรี)  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.5/ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9634 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนฯ  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.3/ว9631 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
สพ0023.1/ว9623 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว 9622 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/9621 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.3/ว9561 ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว 9531 การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
สพ 0023.1/ว1474 ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บฉถ.) รุ่นที่ 2  [ 23 พ.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/9443 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 – 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565)  [ 23 พ.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 9441 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 23 พ.ค. 2565 ]  
สพ 0023.5/ว 9481 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว1477 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 23 พ.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/ว1432 โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม  [ 23 พ.ค. 2565 ]  
สพ 0023.3/1473 รายงานการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลาด  [ 23 พ.ค. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 303
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220 โทรศัพท์ : 035-432-155, 081-880-6920 โทรสาร : 035-432-021
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนผู้เข้าชม 265,454 เริ่มนับ 18 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-984-3561
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10